• Home
  • De 10 mest populära coachingövningarna inom digital coaching

De 10 mest populära coachingövningarna inom digital coaching

CoachHub · 17 September 2021 · 9 min read

Även om alla coachingrelationer ser olika ut är det slutliga målet detsamma: Hjälpa människor att inse sin potential. På CoachHub definierar vi coaching som ett samarbete med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att bli den bästa versionen av sig själva. Coachingprocessen är framtidsinriktad och målinriktad med avsikten att aktivera både personlig och yrkesmässig kapacitet. Även om coaching är en mycket skräddarsydd och individuell process använder många coacher gemensamma övningar som har stöd av forskningen, och som bevisats effektiva. Här är tio av de mest populära övningarna som används inom digital coaching.

1. Självbedömningar och självreflekterande övningar

För att få klarhet i personliga mål och utvecklingspotential samtidigt som man också ökar självmedvetenheten, inleds de flesta digitala coachingrelationer med någon form av psykometriskt test eller självreflektionsbedömning.

Dessa inledande bedömningar kan hjälpa den som blir coachad att tydliggöra sin aktuella status och även skapa en baslinje som framtida framsteg kan mätas mot. Enligt CoachHubs seniora beteendeforskare Liz Pavese, Ph.D., kan en utvärdering i början av en coachingprocess hjälpa den som blir coachad att tänka igenom sina styrkor och utvecklingsområden.

Några vanliga självbedömningar som används inom digital coaching är Myers Briggs Type Inventory (MBTI), Fundamental Interpersonal Relations Orientation (FIRO), 16PF Questionnaire och CliftonStrengths Assessment. Alla som blir coachade hos CoachHub gör en inledande självbedömning innan sin första digitala session.

Enligt organisationspsykologen och företagscoachen Anne Scoutar kan bedömningar förbättra coachingprocessen på två huvudsakliga sätt: (1) Bedömningar kan hjälpa coachen att bättre förstå sin klient tidigt i coachingprocessen, och (2)… ”bedömningar i coaching kan vara den mest kraftfulla lärdomen [för den som blir coachad]”.

2. Diskutera återkoppling i realtid

Medan självbedömning och självreflektion utgör en stor del av coachingprocessen, är det också viktigt att diskutera återkoppling från chefer och kollegor. Enligt HBR: ”När ledare får kännedom om att andra ser dem annorlunda än hur de själva avser eller önskar bli sedda, har de ett enkelt val. Antingen omdefinierar de hur de ser på sig själv, eller så ändrar de sitt beteende

Även om många företag som Deloitte och Microsoft har föråldrade prestationskontroller, som vissa beskriver som ”en kvarleva från den industriella tidsåldern” bakom sig, ser progressiva organisationer fortfarande värdet av pulskontroller, djupgående uppdateringar och 360-gradiga granskningar i realtid. Att ha diskutera den här typen av återkoppling i efterhand kan vara användbart i en coachingrelation.

Driv tillväxt och effekt med coaching

Kolla in vår gratis e-bok

Skaffa e-boken

3. Strategisk målutveckling

Som en lösningsfokuserad process, säger Pavese, är uppsättning a mål en oerhört viktig del av coaching. Under målutvecklingsfasen kommer den som blir coachad tillsammans med coachen överens om milstolpar, övningar och mikrolärdomar. Målsättningsprocessen varierar beroende på coach, men de flesta mål härleds från de luckor eller blindfläckar som blev belyst under de inledande bedömningarna.

Under en tid av organisatorisk turbulens mitt under COVID-19 arbetade Japan Tobak International (JTI) med CoachHub för att stötta personalen. Senaste data visar att 89 procent av de som blivit coachade rapporterade att coachingen hjälpt dem uppnå sina mål. Målsättningsövningar är en essentiell del av den digitala coachingprocessen.

Mål kan inkludera specifika mål som att öka medarbetarnas engagemang, sätta prestationsmål som t.ex. bättre färdigheter inom konflikthantering, eller talangutvecklingsmål som att styrka förstagångschefer. Varje enskilt mål definieras sedan vanligtvis med hjälp av en struktur som SMART ramverket som används för att skapa specifika, mätbara, möjliga, relevanta och tidsbundna mål.

 

4. Genomtänkta journalövningar

Journalföring är en mångsidig övning som används i olika sammanhang och coachingrelationer. Coacher kan rekommendera öppen journalföring eller lära ut specifika journalföringsramar som Conflict Coaching Road Map, ett ramverk som hjälper yrkesmänniskor att bli medvetna om sin konfliktstil och bättre hantera konflikter.

SHRM rapporterar att journalföring kan användas för att ”skapa medvetenhet om känslor och beteenden, och för att följa upp framsteg mot mål.” Om den som blir coachad inte vet var journalföringen ska börja med kan coachen erbjuda hjälp. Professorn i organisationsbeteende Nancy Adler rekommenderar journalföring som svar på frågor som: Hur känner jag mig just nu? Och vad förtjänar min största uppmärksamhet, i mitt ledarskap, mitt liv och världen?

En annan vanlig form för journalföring är framtida självjournalföring, sade Pavese. I framtida självjournalföring ombeds den som blir coachad att föreställa sig och beskriva sin framtid – att i detalj beskriva hur den ser ut och hur det känns. ”När de skapar en vision om sin framtid”, säger Pavese, ”… kan det hjälpa dem under resans gång genom att de får reda på hur de bättre kan anpassa sina mål för att komma i linje med sin egen framtid?

 

5. Identifiera kärnvärderingar och principer

Värderingsövningar är populära inom digital coaching eftersom, som Pavese sade, tydligt definierade kärnvärderingar ger en mycket stark och viktig utgångspunkt för förståelsen av vad som är viktigt för dig. Kärnvärderingar fungerar ofta som en viktig kompass och hjälper den som blir coachad att fatta beslut och vidta anpassade åtgärder. Forskning visar också att värderingsanpassning kan öka personalengagemanget.

Coacher tilldelar ofta mikrouppgifter för att hjälpa de som blir coachade att definiera sina kärnvärderingar och öka sin känsla av mening. Vanliga övningar kan vara att rangordna värderingar från en lista, slutföra en aktivitet på ett värdekort, eller att skapa ett livshjul.. Detta är ett viktigt steg eftersom när den som blir coachad definierar sina värderingar blir det enklare att maximera det arbete som ger en känsla av mening (och minimera uppgifter som inte överensstämmer med deras värderingar). Faktum är att 91% av de som blivit coachade hos CoachHub ökade sin känsla av mening efter digital coaching.

 

6. Tacksamhetsövningar

Tacksamhetsövningar är vanliga inom digital coaching eftersom, enligt Harvard Health, de flesta studier som publicerats om [tacksamhet], främjar ett samband mellan tacksamhet och människors välbefinnande. Pavese berättar att ”om den som blir coachad önskar utveckla ett mer öppet och optimistiskt tankesätt, kan praktiserande av tacksamhet bidra till att deras optimismmuskel expanderar.”

En av de mest populära tacksamhetsövningar som används av coacher är Tre bra saker, en övning som skapats av den amerikanske psykologen Martin Seligman. I den här övningen uppmanas den som blir coachad att skriva ned tre saker som gått bra varje dag och deras orsaker. Forskare upptäckte att Tre bra saker-övningarna ledde till ökade lyckokänslor och en minskning av symptom på depression under sex månader.

 

7. Utveckla och öva kommunikationsfärdigheter

Kommunikation är kung, särskilt i osäkra tider (vilket blev tydligt under hela pandemin) Faktum är att enligt CoachHub-forskning är kommunikation den mest använda mjuka färdigheten av överordnade chefer och chefer på mellannivå. Som ett resultat av detta fokuserar många digitala coacher på att hjälpa den som blir coachad att utveckla och öva upp sin kommunikationsförmåga genom att använda ramverk som icke-våldsam kommunikation och aktivt lyssnande.

För att hjälpa den som blir coachad att utveckla sin förmåga till aktivt lyssnande kan man till exempel genom ett rollspel spegla talarens känslor tillbaka till dem. Det kan låta så här: ”Om jag förstår dig korrekt så känner du dig frustrerad eftersom din chef berättade en sak för dig och din kollega berättade något annat. Stämmer det?”

 

8. Odla känslomässig kontroll och motståndskraft

Motståndskraft, eller förmågan att hantera en svår eller stressig situation, är ett av de främsta yrkesmässiga utvecklingsmålen för den som blir coachad. Som tur är kan den som blir coachad bygga upp sin motståndskraft och lära sig känslomässig kontroll, en förmåga nära knuten till motståndskraft. Data från CoachHub visar att 85 procent av de chefer som fått coaching hos CoachHub överträffar sina kollegor inom mjuka färdigheter som agilitet och motståndskraft.

För att hjälpa de som blir coachade att bygga upp känslomässig motståndskraft använder coacher en mängd olika övningar. Vanliga mikrouppgifter är att låta den som blir coachad sätta namn på sina känslor (till exempel hur de känner sig), praktisera mindfulness, och att ta pauser för att rensa tankarna.

 

9. Uppmärksamma vinster och prestationer

Coaching kan ge yrkesmänniskor utrymme och tid att sakta ned, erkänna sina prestationer och glädjas – något som är mycket svårt för många att göra. Att fira innebär att ge dig själv tillstånd att stanna upp och njuta av det du redan har uppnått.

För att hjälpa den som blir coachad att glädjas åt sina prestationer kan en coach under en session t.ex fråga: ”Hur kommer du att fira att det här målet har uppnåtts?” Beroende på person kan de unna sig själv en massage, köpa sig en godsak eller anteckna det i sin tacksamhetsdagbok. Om personen finner det svårt att glädjas åt sina prestationer kan coachen uppmuntra till att skapa en lista med olika sätt att uppmärksamma dem som de enkelt kan välja från i framtiden.

 

10. Identifiera och aktivera personliga styrkor

Som en del av CoachHubs holistiska coachingramverk arbetar den som blir coachad med att skapa mening genom att upptäcka sina styrkor. Styrkebaserad coaching är ett vanligt tillvägagångssätt som används av många coacher inom digital coaching.

Styrkemetoden i coaching uppmuntrar till utveckling genom att bygga upp befintliga styrkor snarare än att fokusera på svagheter. ”Att bli mer av den du faktiskt är, är kärnan i min coaching”, säger CoachHub coachen Dieter Wunderlich. ”Mitt varumärke är att vara styrkornas coach.” Jag hjälper människor upptäcka och använda det de är naturligt starka och bra på.

Även om coaching är en mycket individuell och personlig process, pekar forskningen mot beprövade övningar och ramar som coacher kan använda. Självbedömningar är ofta en effektiv inledning eftersom de hjälper den som blir coachad att bättre förstå sig själv, samtidigt som de hjälper coachen att bättre förstå sina kunder. Coachingsessioner är också psykologiskt trygga platser där yrkesmänniskor kan diskutera tuff återkoppling i arbetet, och bygga upp känslomässig motståndskraft. Genom digital coaching kan människor växa och utvecklas till att bli mycket effektiva och inspirerande ledare.

Ledarskaps- och kompetensutvecklingsprogram

Avancera och stödja anställda i hela företaget.

Upptäck programmet

Globala kontor

Den ledande globala digitala coachingplattformen

CoachHub är den ledande globala plattformen för talangutveckling som ger organisationer möjlighet att skapa ett personligt, mätbart och skalbart coachingprogram för alla anställda, oavsett avdelning och yrkesnivå. Genom att göra det kan organisationer dra nytta av en mängd fördelar, bland annat ökat personalengagemang, högre produktivitet, förbättrad arbetsprestation och minskat personalomsättning. CoachHubs globala pool av coacher består av över 3 500 certifierade affärscoacher i 90 länder på sex kontinenter med coachingsessioner på över 60 språk. CoachHubs innovativa coachingprogram, som betjänar mer än 1 000 kunder över hela världen, är baserade på skyddad vetenskaplig forskning och studier från vårt Coaching Lab. CoachHub backas upp av ledande tech-investerare, bland annat Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech och Silicon Valley Bank/SVB Capital. CoachHub har åtagit sig att skapa en grönare framtid och är ett certifierat koldioxidneutralt företag sedan 2022.
This site is registered on wpml.org as a development site.