• Home
 • Innovationshantering – En Komplett Guide Till Att Prestera Bättre

Innovationshantering – En Komplett Guide Till Att Prestera Bättre

CoachHub · 14 May 2021 · 17 min read

Med den ökande globaliseringen och de tekniska trenderna utvecklas arbetsmarknaden ständigt, precis som den interna organisationsmiljön. Ett flertal förändringar, inklusive distansarbete, underleverantörer, outsourcing, öppna kontorslandskap och kulturell mångfald sätter ledningen på prov. Med tanke på den här utvecklingen skulle det vara ett misstag för ledare och chefer att upprätthålla en mer traditionell ledarstil.

Och för att förbli konkurrenskraftiga på den numera mättade globala marknaden, och för att öka medarbetarnas produktivitet, måste företag anamma innovativa ledningsmetoder.

Som chef bör du fördjupa dig i de fem bästa metoderna för innovationshantering som ingår i HR-trenderna 2022!

1. Vad är en innovativ ledningsmetod?

Termen innovation är mycket vanlig idag, särskilt i företagsvärlden, där innovation är det som genererar försäljning. För att förstå innebörden av en innovativ ledningsmetod behöver vi först definiera vad innovation är.

Enligt SAOL hänvisar ordet innovation till att introducera något nytt. Det handlar inte bara om att skapa något nytt, utan även om att introducera det för världen.

Att anamma en ”innovativ ledningsmetod” innebär alltså att man behöver hantera de förfaranden som behövs för att introducera en ny ledningspraxis som syftar till att förbättra chefernas prestation i en organisation. Den här typen av innovation anses vara en slags evolution där de befintliga chefsattityderna och rådande praxis transformeras för att främja samarbetet mellan medarbetare och chefer. Detta nya ledarskapsfenomen genererar därför både individuell utveckling och kollektiva prestation för organisationen.

Baserat på definitionen ovan omfattar innovativa ledningsmetoder tre element:

 • Stora förändringar i ledningen – detta representerar strategisk innovation
 • Ny ledningspraxis, inklusive kollaborativa ledarskapsverktyg och nya positioner inom ledarskaps- och kommunikationsavdelningar
 • Nya samarbetsmetoder mellan medarbetare och chefer för att främja personlig utveckling, professionella prestation och kollektiv intelligens

2. Hur ser processen för en innovativ ledningsmetod ut?

I stora drag består processen för en innovativ ledningsmetod av följande fem viktiga steg:

 • En organisation känner sig missnöjd med ledningens befintliga status quo.
 • De finner inspiration till att byta ut systemet.
 • Uppfinningsrikedom uppstår på grund av både inspiration och missnöjdhet
 • Såväl inre som yttre krafter validerar den nya innovativa praxisen
 • Den innovativa ledningsmetoden sprider sig till andra delar av organisationen

Driv tillväxt och effekt med coaching

Kolla in vår gratis e-bok

Skaffa e-boken

3. Hur en innovativ ledningsmetod hänger ihop med företagets prestation

Audencia Business School genomförde en undersökning för att förstå vilken inverkan en innovativ ledningsmetod kan ha på ett företags prestation. Enligt resultaten förknippar 64 procent av alla chefer en innovativ ledningsmetod med förbättrat ekonomiskt resultat. 65 procent av samma grupp höll med om att en innovativ ledningsmetod ökar medarbetarnas produktivitet, och 40 procent förknippade fenomenet med ett förbättrat välbefinnande på arbetsplatsen. Således blir det tydligt att en innovativ ledningsmetod är nyckeln till att bibehålla konkurrenskraften på den internationella marknaden.

Men att implementera en innovativ ledningsmetod utan tillräcklig kunskap eller på grund av sociala påtryckningar är aldrig lösningen. Den här typen av innovation bör endast utföras från en plats av djup övertygelse, med rätt humankapital och effektiva intelligensformer. För att kunna växa måste ett nytänkande företag se innovativa ledningsmetoder som en huvuddel av företagskulturen.

4. Fem olika innovativa ledningsmetoder

Det finns fem olika typer av innovationshantering. Dessa inkluderar:

A. Agilt ledarskap

Agil innovation upptäcktes i början av 2000-talet. I dag är det en nyckelfaktor i varje bransch eftersom företag ser det som grunden för digital transformation. Därför sätter en innovativ ledningsmetod personalen åter i centrum för att uppnå välbefinnande och motivation på arbetsplatsen. Idag står kundupplevelsen i centrum för varje innovationsstrategi. Agil innovation gör att företag kan vara mer kundorienterade och tillhandahålla varor och tjänster som främjar kundnöjdheten.

Är det svårt för ett företag att införa agil innovation?

Studier gjorda i Frankrike tyder på att vinsterna från nya tjänster, projekt och företag fortfarande är små. Men skillnaden mellan dessa företag och de som konsekvent genererar vinst ligger i förmågan att anamma en agil projektledningsmetod.

Funktionerna hos agilt ledarskap kan inkludera följande saker:

 • Lättsamhet – ett agilt ledarskap anammar en lättsam ledningsstruktur, inte byråkrati eller auktoritarianism. Det innefattar en tillämpning av lean-tekniker i samtliga ledningsprocesser.
 • Hastighet – detta innebär att ett företag endast fokuserar på uppgifter som tillför värde i produktionsprocessen.
 • Snabbhet – agilitet eliminerar duplicering och väntetider. Ledningen vidtar åtgärder i tid och erbjuder lämpliga svar. De beslut som fattas grundas sig i väletablerade och strukturerade vanor samt utbildning.
 • Anpassningsförmåga – agil innovation förknippas också med anpassningsförmåga. Ett agilt ledarskap kan snabbare anpassa sig efter en föränderlig miljö och utgå från steg nummer ett i varje situation.
 • Holakrati– ett agilt ledarskap har en demokratisk syn på ledning. Den här sortens matrisstruktur för företagsledning säkerställer att rollerna på företaget distribueras baserat på erfarenhet och kompetens.
 • Dynamik – ett dynamiskt företag kan fortsätta att anpassa sig efter förändrade marknadsbehov genom att förbättra sina processer. Agilitet uppmuntrar till att förutse eventuella situationer, vilket hindrar företag från att vara reaktiva i sitt beslutsfattande.

Agilt ledarskap kräver en företagskultur

Även om agilitet drivs av digitalisering är tekniken inte allt. En organisation måste även ta hänsyn till kulturella förhållanden för att upprätta effektiva strukturer för arbete och ledarskap. Därför är det viktigt att tydliggöra vilka koncept som gäller hos företaget, inklusive företagskultur, plats, organisationens mognad och arbetsmiljö. Ofta innebär agiliteten att en organisations kultur förändras.

Precis som med andra sorters förändring kan agilt ledarskap påverka hur människor uppfattar kulturella omställningar. Därför bör organisationer se till att kommunicera vilken roll som ledningssystemet spelar i den befintliga kulturen.

Vilka är fördelarna med agilt ledarskap?

Enkelt uttryckt innebär agilitet bättre produkter och tjänster. Agila innovativa ledningsmetoder har alltid förknippats med nya och bättre produkter på marknaden, färre misslyckanden och ökad kundnöjdhet. Med ett agilt ledarskap kan ett företag sänka sina kostnader och uppnå bättre verksamhetsresultat.

Agilitet är också förknippat med ett teams produktivitet. Eftersom innovationsmetoden ligger i linje med organisationskulturen ökar den medarbetarnas nöjdhet, vilket i sin tur leder till ökad kundnöjdhet.

Med ett agilt tankesätt kan organisationer öka produktflödet, hålla teamet aktivt och identifiera och blockera eventuella störningar. Företag som tillämpar en agil approach till ledarskap kan öka sin produktivitet.

Andra fördelar som förknippas med agilitet inkluderar:

 • Minskade risker
 • Snabbare leverans på marknaden
 • Ökad motivation och laganda
 • Ökad produktivitet
 • Förmåga att hantera plötsliga förändringar

B. Sparsamt ledarskap

Sparsamt ledarskap är en innovativ organisationsstil som gör kapacitetsbegränsningar till en fördel. Genom sparsamhet kan ett företag maximera sin produktion genom att minska komplexiteten i produkten eller produktionsprocessen. På etablerade marknader gör sparsamt ledarskap det möjligt för företag att konkurrera effektivt, med prisvärda leverantörer eller tillverkare, vilket gör produktionen till en billig process.

Vad är slutmålet med sparsam innovation? Implementeringen av sparsam innovation gör ett företag mer konkurrenskraftigt, samtidigt som produktionskostnaderna hålls nere. Med andra ord kan företag som använder den här ledarskapsstilen hitta både innovativa och ekonomiska lösningar. Huvudprinciperna hos denna ledarskapsstil är integrering av alla teammedlemmar, att handla och tänka flexibelt, att vara öppen för begränsningar, att bibehålla en simpel produktionsprocess och att gå på magkänsla.

Hur kan ett företag gynnas av sparsamt ledarskap?

Sparsam innovation är en viktig aspekt för ett företag när det gäller att minska kostnaderna och samtidigt öka kundnöjdheten. Det innebär att företag kan erbjuda lättillgängliga och högkvalitativa tjänster samtidigt som de upprätthåller lönsamheten och stabiliteten på marknaden.

Det finns olika sätt att vara innovativ på ett sparsamt sätt:

 • Använda en ny app för att marknadsföra företagsverksamheten.
 • Minska onödiga kostnader genom att göra sig av med icke-lönsam verksamhet.
 • Hitta alternativa tekniker som support för personalen.

Vilken roll spelar tekniken i sparsam innovationshantering?

Teknik spelar en avgörande roll i marknadsföringen och utformningen av ett företags produkt. Det bästa sättet att förbättra produktionen är därför att ta hjälp av kostnadsfria eller prisvärda plattformar. Tillämpningen av teknik är relevant för många branscher, inklusive restaurang- och turistbranschen, där kunderna främst finns på onlineplattformar.

Eftersom distansarbete numera är en av de främsta trenderna inom ledarskap är teknik även helt nödvändig för att främja en digital kultur på arbetsplatsen. Verktyg för telekommunikation, exempelvis samarbetsbaserade digitala plattformar, kan hjälpa ett företag att upprätthålla en länk till medarbetare som arbetar på distans. Därmed måste chefer öva på aktivt lyssnande och aktiv kommunikation för att kunna tillgodose de behov och problem som distansarbetarna stöter på. För att hantera medarbetare som arbetar på distans behöver organisationer upprätthålla regelbunden kontakt. Med hjälp av fjärrhantering och dialogtekniker som videosamtal och frekventa e-postmeddelanden kan samarbetet förbättras.

Tekniken kan ge enorma insikter i vad som är rätt strategi för ett företag, och till en begränsad kostnad. Chefer har tillgång till teknikplattformar som använder automatisering, blockkedjor och artificiell intelligens för att förbättra sina produktionsprocesser.

C. Neuroledarskap

Forskning inom kognitiv psykologi, hjärnskanning, beteendevetenskap och neurovetenskap har visat att det finns en korrelation mellan hjärnaktivitet och missnöjdhet på jobbet. Det innebär att företag kan tillämpa neuroledarskapsstilen för att minska stressnivåerna på arbetsplatsen. Neuroledarskap fokuserar på att skapa en fungerande arbetsmiljö, främja kreativitet och förbättra medarbetarnas välbefinnande. Denna ledarskapsstil fokuserar på att utforska mentala processer och hjärnaktivitet för att förstå hur människor reagerar på typiska utmaningar som påverkar verksamheten. Den ger även en inblick i medarbetarnas sociala beteenden, inklusive deras förmåga att fatta rätt affärsbeslut.

Varför är neuroledarskap viktigt?

Inom varje organisation är det helt nödvändigt att hantera människors åsikter, fakta, logik och känslor. När medarbetarna både interagerar och presterar dagligen på arbetsplatsen är det bara naturligt att de även upplever olika känslor. Dessa föränderliga känslor påverkar affärsresultaten direkt, antingen på ett positivt eller negativt sätt. Dessutom kan det vara svårt att förstå och hantera medarbetarnas känslor i och med det stora utbud av mjukvara för innovationshantering som finns tillgängligt för personalförvaltningen. Att känna igen känslor genom den neurovetenskapliga teorin för innovationshantering är således ett viktigt sätt att förbättra företagets prestation.

Genom neuroledarskap kan en organisation effektivt hantera hur medarbetarna påverkar affärsresultaten, och de kan påverka ledarskap, produktivitet, kommunikation och innovation.

Skapa en människocentrerad arbetsmiljö

Självreglering och självmedvetenhet är två viktiga komponenter för känslomässigt välbefinnande. Neuroledarskap sträcker sig dock bortom den känslomässiga förståelsen för att förstå hur medarbetarnas hjärnor fungerar. Du kan se det lite som en karta som hjälper till att förstå hur olika individer beter sig på olika sätt i arbetet. På så sätt kan ledningsgruppen förstå varje individs känslor, attityd och tankesätt. Neuroledarskap, som ofta tillämpas hos nytänkande företag, hjälper till att identifiera personalcentrerade sätt att hantera känslor på arbetsplatsen.

För att skapa en gynnsam emotionell miljö för medarbetarna bör cheferna:

 • möjliggöra för de medarbetarna att forma sitt arbete
 • ta itu med arbetsutmaningar
 • uppmärksamma och belöna skicklighet
 • dela information och främja kommunikation
 • visa sårbarhet
 • underlätta personlig tillväxt.

När dessa beteenden tillämpas kan medarbetarnas prestation förbättras, vilket leder till ett positivt resultat.

I allmänhet handlar neuroledarskap om att aktivera medarbetarnas kognitiva mekanismer så att deras beslutsprocess, motivation och minnesförmåga förbättras.

D. Utveckla din prestationshantering med hjälp av en chefscoach

Numera behöver framgångsrika, resultatinriktade chefer inte bara vara bra lagspelare. De måste även vara mästerliga innovationsförvaltare som kan motivera sina följare och uppnå företagets mål genom strategisk planering. För att lyckas förväntas en prestationsinriktad chef utveckla medarbetarnas yrkesmässiga kompetens och motivera dem. Med prestationshantering kan medarbetare förbli lojala och engagerade.

Varför behövs en chefscoach för prestationshantering?

Det huvudsakliga målet med prestationscoaching är inte att detaljstyra de anställda, utan att arbeta tillsammans chefer och anställda för att hantera prestationsproblem och förbättra produktionen. Anställda som är mottagliga för coaching kan i hög grad bidra till företagets framgång. Processen hjälper medarbetare att bli ännu mer effektiva när det gäller att bidra till företagets tillväxt. Detta fenomen beror på att prestationscoaching bidrar till den kontinuerliga förbättringsprocessen för utvecklingen av skicklighet och kunskap.

Det är märkligt att vissa företag tillbringar flera år med att bibehålla medarbetare som underpresterar. Coaching är den bästa metoden för att rekrytera de mest kompetenta medarbetarna vars mål stämmer överens med företagets. Coachingchefer kan på så sätt förbättra medarbetarnas potentiella möjligheter att få en befordran.

Vilken roll spelar chefscoachen vad gäller att främja mångfald och inkludering?

Företag över hela världen börjar alltmer anamma mångfald och inkludering. För att främja kvinnligt ledarskap lanserar exempelvis det franska byggförbundet flera kampanjprogram för att stärka kvinnor. Med tanke på den här nya HR-trenden kan en chefscoach hjälpa ett företag att fokusera på att främja mångfald på arbetsplatsen.

Chefscoachen guidar teamet när det gäller mångfald på arbetsplatsen genom ett mångfaldsprogram som främjar samarbete och teamwork samtidigt som man behandlar fall av diskriminering. Mångfaldshanteringsprogrammet bör omfatta multikulturella ämnen som icke-våldsam kommunikation, laganda, tidshantering, självsäkerhet, emotionell intelligens och empati.

Följ dessa steg för att anlita en prestationscoach

Om du anser att din organisation behöver coaching i prestationshantering hittar du några faktorer att ta hänsyn till under anställningsprocessen nedan.

Öka medarbetarnas självkänsla – Det är prestationscoachens uppgift att skapa en miljö som får medarbetarna att utveckla en stark självkänsla. Prestationscoachen arbetar med både ledningen och medarbetarna för att förbättra företagets prestation och säkerställa högsta kvalitet. Coachen bör tillämpa en approach med mycket positiv återkoppling för att öka teamets självförtroende.

Var ärlig – i affärsvärlden kan försköning förstöra slutmålet. Chefer ska kunna ge konstruktiv kritik utan att skrämmas eller bli hotfulla. Prestationscoacher ska kunna förklara och visa varför de kommer med kritik och även hur prestationen kan förbättras. Återkopplingsprocessen kan skapa en miljö som uppmuntrar medarbetarna att vara ärliga.

Våga be om hjälp – idag handlar coaching- och ledarskapsstilar mer om prestationsutveckling och återkopplingsinspiration. Anställda vill alltid dela med sig av sina åsikter och synpunkter till företaget. Prestationscoachens uppgift är att se till att den här processen kan ske utan vidare ansträngning. Att inkludera medarbetarna i prestationshanteringssystemet säkerställer fullständigt engagemang och ett sunt beslutsfattande. Prestationscoacher behöver även veta när de ska interagera med medarbetare och dela idéer med organisationen.

Lyssna aktivt – en prestationscoach förstår att människor begår misstag. De bör lyssna aktivt på teamet när de fattar beslut och alltid vara öppna för återkoppling från sina coacher. En coach som lyssnar kan få en riktigt god inblick i företaget samt bygga upp förtroende och förbättra kommunikationen. Förutom att vara fullt uppmärksam på medarbetarna bör en prestationscoach kunna se till att coacherna får positiva resultat av aktivt lyssnande och uppmuntra dem att dela med sig av idéer som rör verksamheten.

Erbjud teamsupport – coacher som ansöker om jobb inom innovationshantering måste kunna erbjuda teamsupport. Som coach är det viktigt att ha ett supportsystem, precis som för anställda. Till skillnad från problematiska chefer bör coachen ha empati, så att hen kan hantera de utmaningar som medarbetarna ställs inför. Coachen bör kunna identifiera effektiva kommunikationsstilar och arbetsvärderingar för både anställda och chefer och anpassa dem på ett lämpligt sätt efter mentorskaps- och utbildningsprocessen.

E. Bli en chefssamordnare

I takt med att mer nytänkande arbetsmiljöer utvecklas går det att förutspå slutet på ett styrande chefssystem. Från och med nu är chefernas roll inte längre att styra, utan snarare att stötta. Chefen förlorar alltså sin hierarkiska status och blir till en medarbetare. Hen lär sig mer om organisationens arbete och företagets vision och blir sedan en samordnare för sitt team.

Vilken roll har en chef som samordnare?

Samordnare guidar medarbetarna genom olika organisatoriska processer för att producera positiva resultat. Chefer som är samordnare håller i möten, utvecklingssessioner, utbildning och teambuilding-evenemang där personalen är deltar i att uppnå organisationens mål. En samordnare integrerar processer och strukturer i interaktioner så att medarbetarna kan arbeta effektivt för att uppnå de önskade resultaten.

Det behövs en samordnare för att skapa en framgångsrik grupp. Det innebär att chefer måste ta itu med eventuella konflikter som kan hindra företagets framgång. Även om konflikten kanske inte verkar vara skadlig till en början kan det leda till att kunden blir missnöjd och även till missnöjdhet inom teamet. En god samordningsförmåga är därför viktig för att hålla koll på teamet och säkerställa att relationerna förblir intakta.

Alla i organisationen har stor nytta av samordning. Arbetsledare och chefer gynnas troligtvis mest, eftersom de får samarbeta med grupper som arbetar mot ett specifikt mål för företaget. Det innebär att en chefssamordnare bör kunna fastställa grundreglerna som behövs för att effektivisera teamets prestation.

5. Professionell coaching för supportchefer

En professionell coach är fortfarande en viktig del av innovationshanteringen. Även om företag fortfarande håller på att gå över till en innovativ ledningsmetod, finns det ett behov av coacher som kan hjälpa chefer se hur de kan förbättra sina prestation.

Chefer ställs inför många frågor när det gäller ändringshantering: Hur strukturerar vi vår tid? Hur kan vi förmedla planerna på innovativt ledarskap? Hur säkerställer vi att medarbetarna förblir engagerade? Hur kan vi tydliggöra den nya rollen inom innovationshantering för chefer? För att underlätta övergången och ge chefer möjlighet att ta företaget genom framgångsrik innovation krävs professionell coaching.

En professionell coach ser till att chefer och anställda har de färdigheter som krävs för att implementera innovationsförändringar genom individuell stödcoaching. De ser även till att det finns en integrering av företagets processer för att förbättra prestationen samtidigt som man begränsar kapaciteten. På CoachHub ser vi till att alla företag använder digital coaching för bästa möjliga resultat. Det räcker inte med bara innovationshantering. Rätt coaching säkerställer att ledarskapsstilen blir lönsam för din organisation.

Organisatoriska transformationsprogram

Ge din verksamhet kontinuitet, möjligheter och förtroende.

Upptäck programmet

Globala kontor

Den ledande globala digitala coachingplattformen

CoachHub är den ledande globala plattformen för kompetensutveckling som ger organisationer möjlighet att skapa ett personligt, mätbart och skalbart coachingprogram för alla anställda, oavsett avdelning och yrkesnivå. Genom att göra det kan organisationer dra nytta av en mängd fördelar, bland annat ökat personalengagemang, högre produktivitet, förbättrad arbetsprestation och behålla personalen. CoachHubs globala pool av coacher består av över 3 500 certifierade affärscoacher i 90 länder på sex kontinenter med coachingsessioner på över 60 språk som betjänar fler än 500 kunder. Våra program baseras på avancerad forskning och utveckling från vårt Coaching Lab, som leds av prof. Jonathan Passmore och vårt vetenskapsråd. CoachHub backas upp av ledande tech-investerare, bland annat Sofina, SoftBank Vision Fund 2, Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Partech och Silicon Valley Bank/SVB Capital. I september 2021 förvärvade CoachHub den franska digitala coachingpionjären MoovOne för att etablera en global vinnare som fokuserar på att gemensamt föra ut coaching till alla.
This site is registered on wpml.org as a development site.